Skip to content

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem jest Creyn Paweł Kowalik z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-30) przy ul. Jagiellończyka 5/21, NIP: 5381754157, e-mail do korespondencji: pawel.kowalik@creyn.pl
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursie Proste Testy, w szczególności zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniana na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Korzystanie przez członków społeczności z dodatkowych benefitów może zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord bądź mejlowo.

§ 2. DEFINICJE

 1. Proste Testy – kurs o pisaniu testów automatycznych
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Materiały – prezentacje, filmy, nagrania, zdjęcia, artykuły oraz sporządzone w jakiejkolwiek innej formie treści publikowane przez Administratora
 4. Użytkownik – klient, który wykupił kurs i zaakceptował Regulamin.
 5. Usługa – dostęp do kursu oraz serwera Discord
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania z uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • posiadanie konta w aplikacji Discord, dla użytkowników usług społeczności
  • dostęp do Internetu;
  • posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF;
  • możliwość skorzystania z aplikacji Zoom (instalowanej na komputerze lub przez stronę WWW), dla użytkowników usług społeczności
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu społeczności lub świadczeniu usług objętych Regulaminem. Zabronione jest w szczególności korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 5. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail.
 6. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 8. Administrator informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Użytkownik będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że udzielenie dostępu do Materiałów lub do serwera Discord społeczności stanowi o spełnieniu przez Administratora świadczenia z umowy o dostarczenie treści cyfrowych, o których mowa w ust. 8 powyżej. Użytkownik będący Konsumentem jest świadomy, że chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym, traci on prawo odstąpienia od umowy i wyraża on na to zgodę.
 10. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. Usługa – dostęp do kursu Proste Testy i społeczności

 1. Wykupienie kursu uprawnia do
  • dostępu do materiałów kursu
  • dostępu do zamkniętego serwera społeczności w aplikacji Discord,
  • korzystania z benefitów oferowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 2. Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy.
 3. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla społeczności jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/termshttps://discord.com/privacy.
 4. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord społeczności.
 5. Dostęp do kursu oraz członkostwo w społeczności liczone jest od momentu jego opłacenia.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do rezygnacji przez 30 dni bez podania przyczyny. W przypadku rezygnacji użytkownik otrzymuje zwrot pełnej kwoty wniesionej jako opłata.

§ 5. Usługa – Dostęp do nagrań

 1. W ramach społęczności tworzone będą nagrania (webinary)
 2. Dostęp do nagrań uprawnia do:
  • Dostępu do nagrań z webinarów
  • Dostępne bedą nagrania z okresu co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zakup, dla których prowadzący wyrazili zgodę
  • Lista dostępnych nagrań będzie udostępniona w momencie zakupu oraz będzie widoczna na stronie internetowej kursu
 3. Okres ważności liczony jest od momentu zakupu i przyznania dostępu.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji przez 14 dni od dnia zakupu bez podania przyczyny. W przypadku rezygnacji użytkownik otrzymuje zwrot pełnej kwoty wniesionej jako opłata.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Właścicielem praw autorskich dla wszelkich utworów / produktów przygotowanych przez społeczność a publikowanych w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej pawelkowalik.com/proste-testy jest Creyn Paweł Kowalik z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ul. Jagiellończyka 5/21, NIP: 5381754157.
 2. Spotkania społeczności są nagrywane i właścicielem praw autorskich do nagrań jest Creyn Paweł Kowalik z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ul. Jagiellończyka 5/21, NIP: 5381754157.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania pawelkowalik.com/proste-testy, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące jego działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: pawel.kowalik@creyn.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia dostępnych opcji dla Użytkowników lub zmiany adresu pawelkowalik.com/proste-testy. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym mejlowo z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 3. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, po wejściu w życie zmiany Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu.
 4. Administrator dąży do utrzymania dostępności pawelkowalik.com/proste-testy bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia dostępności pawelkowalik.com/proste-testy z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia działalności pawelkowalik.com/proste-testy po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniu Użytkowników, w przypadku zaistnienia obiektywnie uzasadnionych podstaw, w tym w szczególności wynikających ze zmian obowiązującego stanu prawnego, zmiany profilu działalności lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

§ 9. INFORMACJA O RYZYKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora jest ograniczony do dostarczenia społeczności zamkniętego, moderowanego wstecznie przez Administratora serwera Discord, weryfikacji uprawnień Użytkowników i udzielania im dostępu do usług objętych Regulaminem.
 2. Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania Materiałów oraz wszelkich innych elementów znajdujących się na pawelkowalik.com/proste-testy w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Wszelkie Materiały publikowane przez Administratora na pawelkowalik.com/proste-testy mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty handlowej.
 4. Członkostwo w społeczności jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie usług objętych Regulaminem.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://www.pawelkowalik.com/proste-testy/proste-testy-privacy-policy/
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: pawel.kowalik@creyn.pl Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Znaki towarowe figurujące w ramach pawelkowalik.com/proste-testy należą do odpowiednich uprawnionych osób, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Regulaminu obowiązuje od dnia 2023-04-04